.

 

 اساسنامه مرکز پژوهشی و دیده بانی نظامی افغانستان

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه:

افغانستان بحیث یتیم جنگ سرد؛ قربانی تروریزم، اسیر افراط گرایی و فریب خورده دموکراسی که سالهاست در دو راهی جنگ و صلح؛ بن بست بحران ؛ تلک فقر و تونل انزوا گیر مانده بود. مزید برآن؛ با دو نوع بحران یعنی داخلی و خارجی با بازیگران متعدد؛ مانور های اطلاعاتی نا آشنا برای مدیران جنگ و صلح ما و با نسل های جدید جنگ دست و گریبان میباشد که نتیجه آن فرار سرمایه ها ؛ شکار مغز ها ؛ نبود امنیت انسانی وانهدام ثبات اجتماعی در کشور میباشد.

افغانستان بعد از عبور از خط قرمز بدبختي ها و نابرابري هاي ناشي از تجاوز کشور هاي ابر قدرت و آزمند جهان ومنطقه، اينک در پرتو شرايط جديد سياسي و اجتماعي که زاده تفکر جديد و دگر انديشي سالم و کثرت گرايي سياسي و قومي ميباشد، قامت از خاک و خون بلند کرده و با عزم آهنين و آرزومندي به بهار تفاهم و همزيستي مسالمت آميز، حيات سياسي و دوام زنده گي در سايه قانون و آزادي بحيث فراورده هاي عدالت اجتماعي را آغازيده است.

شرايط حاکم در کشور نه تنها بر شکنجه فکري و انسداد فرهنگي دوامدار ما خاتمه داد بلکه ميدان را براي بازيگران جديد نيز هموار ساخت و بر امتيازات نارواي گذشته که در انحصار و استبداد و تفرقه تجلي ميافت ، خاتمه داده و فصل جديدي از همفکري و همسويي را بروي مردم گشود.

پس بايسته است تا تمام نخبه ها و صاحبان انديشه و دارنده گان سوداي دين و وطن در محوريت جريان هاي فکري مستقل انديش و نهاد هاي اجتماعي جمع شده و براي گذار از وضع موجود به وضعيت مطلوب، با هم تشريک مساعي و همکاري نمايند.

با توجه به وضعيت فوق است که عده يي از کارشنان امور؛ وکلای پارلمان؛ فرهنگیان و فعالان جامعه مدنی با اميد پيشکش کردن طرح هاي موثر برای غلبه بر ناامنی مزمن و آغاز گفتمان جدي اعتماد سازي ميان جريان هاي قومي و ايجاد پل هاي ارتباطي با دولت و نهاد هاي مسوول، نهاد تحقیقاتی و نظارتی را پي ريزي و ايجاد کردند. ما پیشنهادهای طرف های معامله خود را به برنامه های دقیق و اجرایی تبدیل میکنیم و از تهدید ها و خطا پذیری عملکرد ها را به حد اقل کاهش میدهیم.

مرکز پژوهشی و دیده بانی افغانستان افغانستان که نخستین تجربه برای بلند بردن سهم افغانها در روند صلح سازی و جنگ ستیزی میباشد؛ تلاش خواهد کرد تا در شرایطی که مسوولت های امنیتی به افغانها سپرده شده و ما با کابوس 2014 روبرو هستیم؛ فراورده های علمی و تحقیقاتی آن ذایقه های مختلف را نوازش دهد و با ارایه دید گاه های معین؛ اطمینان خاطر ربوده شده از ذهن مردم را باز گرداند.

ما از مدتها نیاز تاسیس یک تشکیلات حرفوی برای دیده بانی از بحرانها را احساس میکردیم و به همین منظورکار را در محورهای مختلف گرچه آهسته ولی پیوسته آغاز کرده ایم وامیدواریم در آینده عرصه های مختلفی را زیر پوشش داشته باشیم.

ماموریت اصلی این مرکز؛ پشتیبانی فکری و علمی نهاد های ذیربط جهت تحقق اهداف ملی از طریق پیشکش کردن تحقیقات با کیفیت در موضوعات ملی و بین المللی و همراهی دانشمند عرصه های متذکره میباشد.

فصل اول

آرمان؛ اهداف و برنامه ها

 1. مرکز پژوهشی و دیده بانی نظامی افغانستان که جهت اختصار در اين آئين نامه از آن بنام "نهاد" ياد ميگردد، يک نهاد کاملا غير انتفاعي، غير وابسته؛ غیر حزبی و اکادمیک بوده که از سال 1392 به اينطرف فقط در جهت رشد فرهنگي و علمی کشور به فعاليت دوام داده ونخستین نشست ها پیرامون تشکیل آن در شرایطی که ضرورت جدی به همگرایی شخصیت های همفکر میباشد؛ به اوایل برج میزان برمیگردد. این نهاد با توجه به ماده 35 قانون اساسي کشور، میخواهد رسما به فعاليت آغاز کند.

 2. منشا ایجاد این نهاد بحیث انجمن تحقیقاتی مستقل؛ بررسی ابعاد نیازمندی های حاد کشور و برجسته ساختن چالش های پیشرو بعد از مرحله گذار سیاسی- نظامی 2014 میباشد. این مرکز که در تلاش پیوند قدرت ملی کشور با دانش سیاسی رهبران است؛ میخواهد با ارایه راهکار های علمی و عملی خویش؛ ضعف ها در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های موجود را به نقاط قوت تبدیل کند و پلی باشد میان فکر و عمل نخبگان و رهبران و بازوی علمی و مشورتی شود برای آرمانها و برنامه های مدیران و رهبران اجتماعی کشور.

 3. ویژه گی های عمده این مرکز را میتوان چنین برشمرد:

  الف: جمع اندیشی بدور از تعلقات قومی و سیاسی

  ب: تولید فراورده های فکر و انتقال آنها به مخاطب و طرف نیازمند

  ج: معطوف بودن کوشش ها به مسایل حاد روز کشور و مردم نه دولت های برسر اقتدار

  د: درگیر نشدن به مسایل اجرایی دولت های بر سر اقتدار و زد و بند های سیاسی؛ قومی و لسانی

  ه: گره گشایی از معما های که گریبان گیر نهاد های اجنماعی کشور میباشد.

آرمانها:

 1. این نهاد که متعهد به انجام تحقیقات اکادمیک در سطوح استراتژیکی؛ تاکتیکی و عملیاتی بوسیله اعضای مسلکی و با تجربه خویش برای نهاد های دولتی و غیردولتی میباشد؛ تلاش دارد از اینطریق نه تنها سهم و نقش نخبگان با تجربه افغانی را در شرایطی که کشور و مردم با چالشها و تهدید های متعدد مواجه میباشد؛ در تامین امنیت و تضمین ثبات برجسته سازد، بلکه ظرفیت های بیشتر انسانی را برای تعامل و تقابل با تمام شرایط غیر قابل پیش بینی آماده خدمت گذاری سازد.

اهداف:

 1. احترام و حمايت از استقلال ، حاكميت ملي و تماميت ارضي کشور از طریق جمع آوری نخبگان بدور یک گفتمان سازنده.

 2. تلاش جهت ايجاد فضاي امن زندگي خانواده گي و اجتماعي

 3. جلوگیری از بحران هویت زدایی و بی ثباتی ذهنی جامعه

 4. حمايت و تلاش در امر تحكيم صلح و امنيت، تاْمين حقوق شهروندي و نجات مردم از دست افریت جنگ و طاعون فساد

 5. بررسی موشگفانه تمام رویداد ها و تصامیم و انکشافتی که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم میتواند سلامت اجتماعی و روانی مردم ما را به چالش بکشاند.

برنامه ها:

این نهاد برای سیستم افکار ذخیره میکند تا سیستم از آن بهره مند شود. یعنی انجام پروژه های اکادمیک؛ تربیت نخبگان سیاسی؛ جهت دهی غیر مستقیم سیاست های دولت بدون جهت گیری سیاسی و گرایش به جناح سیاسی خاص یکی از برنامه های این مرکز است.

برنامه نهاد بطور خلاصه قرار ذیل است:

 1. ایجاد آدرس مطمئن به آنعده افغانهای مسلکی که میخواهند و میتوانند برای کمک به مدیران بر سر اقتدار کشور همکاری کرده و تجربه ها و دانش شانرا برای بهبود وضعیت اجتماعی کشور با آنها شریک سازند.

 2. کمک به نهاد های مسوول دولتی و غیردولتی افغان از طریق ارایه مشوره ها و تحلیل های علمی جهت اتخاذ تصامیم و رویکرد های عملی، درست، به موقع که جوابگوی نیازمندی های اجتماعی امروز و فردا ما باشد.

 3. تحقیقات دوامدار روی عوامل و انگیزه های کشانیدن نوجوانان زیر سن 18 به جنگ، قاچاق و کار های شاقه به علاوه استفاده سو جنسی از آنها از طریق راه اندازی کمپاین وسیع ملی.

 4. زمینه سازی برای آموزش مسلکی مدیران جوان کشور

 5. تلاش جهت جلوگيري از كشت، توليد، استعمال و قاچاق مواد مخدر از طريق طرح برنامه هاي تبليغاتي و تعليمي

 6. تشريک مساعي با نهاد هاي مردمي جهت تسريع و امنيت پروژه هاي بازسازي

 7. احترام به تمام كنوانسيون هاي قبول شده جهاني درمورد اطفال و زنان

 8. هماهنگي با نهادهاي مسوول در جهت حفظ محيط زيست و جلوگیری از تاثیرات سو اجتماعی آن

 9. ایجاد بانک معلوماتی حوادث اجتماعی و شخصیت های سیاسی

 10. راه اندازی همایش های علمی و میز های مدور مشترک میان نخبگان افغان و کارشناسان خارجی جهت تبادله تجربه و دانش مسلکی،

 11. یده بانی دقیق برتحولات اجتماعی و فرهنگی؛ شناسایی نقش بازیگران دولتی و غیر دولتی در روند صلح

 12. کشف استعداد های جوانی که قابلیت های اکادمیک و علمی شان برجسته میباشد

 13. آشنایی نخبگان و فعالان مدنی افغان به شگرد های که چگونه برای مشکل سازی دیگران راه حل های کارآمد را جستجو و پیشنهاد کنند،

 14. تحقیق روی ناگواری های استبداد فکری و انسداد ارزشی در گفتمان اجتماعی کشور

 15. بررسی و پیشنهاد راه های مقابله با جرایم سایبری از طریق تشکیل تیم های ویژه مسلکی،

 16. ارزیابی تاثیرات روانی؛ اقتصادی؛ صحی؛ اجتماعی و فرهنگی جنگ و شورش بر شهروندان از طریق تهیه گزارش های تحقیقاتی،

 17. دیده بانی و نظارت از بیطرفی سیاسی اما فعال و موثر قوای مسلح در امور کشوری

فصل دوم

ساختار و اصول تشكيلاتي

 1. ساختار تشكيلاتي نهاد متكي به مراتب آتي ميباشد :

  الف: هيئت موسسان

  ب: شوراي تصميم گيري یا بورد دایرکتران

  ج: رئيس اجرایی

  د: هيئت اجرائيه و كميته هاي مربوطه

  ه: دفاتر ولایتی

 2. اصول كار نهاد مبتني است بر:

الف: انتخابي بودن تمام مقامات اجرایی نهاد

ب: تابعيت مقامات پائيني از بالايي

ج: ارائه گزارش مسوولين پائيني به بالا ، از بالا به پائين و کارمندان همقطار

د: اجراي تمامي امور نهاد توسط کادر هاي مسلکي

ه: شفافيت و حسابدهي از بالا به پاهین و عکس آن

و: مسلکی بودن و داشتن تحصیلات مسوولان اجرایی

 1. هيئت موسسان:

عالیترین مرجع تصمیم گیری بوده؛ تغییر، تبدیل؛ قبولی و برکناری اعضا از صلاحیت های خاص آن میباشد.

صلاحیت های شورای موسسان در دوران انتصاب:

الف: اتخاذ تصامیم و سیاست گذاری بنیاد در دوران انتصاب

ب: طرح برنامه های کاری

ج: تصویب بودجه, آیین نامه های داخلی و اصول اجراات اداره

د: تصویب آرم(لوگو)؛ مهر و سایر اسناد رسمی

ه: استماع گزارشات سالانه از اجراات بنیاد

و: تعدیل در آیین نامه و منظوری تشکیل .

 1. شوراي تصميم گيري یا بورد دایرکتران

عالي ترين و با صلاحيت ترين مرجع تقنني و تصميم گيري نهاد بوده که متشکل از اعضاي رضا کار و معاش بگیر بوده كه در حالات عادي هر سه ماه و در حالات اضطراري بزود ترينفرصت تشكيل جلسه میدهد. ریاست این شورا دوره ای و برای مدت یکسال میباشد. یک عضو میتواند با داشتن اکثریت آرا چندین بار به این سمتش ابقا شود. این شورا همچنان سال يکبار برای ارزیابی پالیسی ها و مشوره های استراتژیک با حضور مسوولان تمام ساختار های تشکیلاتی تشکيل جلسه ميدهد.

 1. خصوصیات اعضا شورا:

الف: تابعیت افغانستان را داشته باشند

ب: مرتکب جرم و جنایت نگردیده باشند

ج: سن شان در حین عضویت کمتر از 25 سال نباشد

د: عضو دایمی بنیاد باشد .

 1. صلاحيت ها:

الف: انتخاب رئيس جديد نهاد

ب: پذيرش و رد عضويت در نهاد

ج: بررسي پيشنهاد شوراي تصميم گيري مبني بر عزل رئيس نهاد

د: منظوري تشكيل و بودجه نهاد

ه: تعديل در آئين نامه وتصويب آیین نامه های داخلی و اصول اجراات اداره

و: تصويب طرح کاري؛ استراتيژی؛پلانها و سیاست های كاري بمنظور تحقق اين آئين نامهنهاد

ذ: تصویت عضویت با سایر نهاد های تحقیقاتی داخلی و خارجی

ح: تایید معاون , هیئت مدیره و هیئت مالی و مسوولین کمیته ها بنابر پشنهاد ریس

ط: منظوري پيشنهاد استعفاي رئيس، معاونين و منشينهادو دعوت مجمع عمومي جهت تعيين رئيس جديد

ی: در صورت تخلف رئيس از اين آئين نامه ، شوراي تصميم گيري با دو ثلث آرا ميتواند مجمع عمومي فوق العاده را دعوت نمايد تا درمورد عزل رئيس و گزينش رئيس جديد تصميم اتخاذ نمايد

ک: شورا میتواند در صورت ضرورت کمسیون های که از طرف ریس بنیاد پیشنهاد گردیده؛ تشکیل وتایید نماید.

33: مسوولیت ها:

الف:بررسی پروژه های تحقیقاتی و نظارتی که از طرف نهاد های همسو و علاقه مند پیشنهاد شده است

ب: نظارت اکادمیک بر برنامه های کاری بنیاد

ج: استماع گزارش سالانه نهاد

د: تاْمين و تقويه بنيهْ مالي نهاد

ه: تصویب و طبقه بندی اسناد رسمی بنیاد

و: در صورت تخلف , سهل انگاری در امور محوله , اعضای شورا میتوانند هریک از مسوولین کمیته ها , هیت مدیره و هیت مالی را بنابر مشوره رئیس و تایید اکثریت ساده در شورا عزل نمایند و در صورت ارتکاب جرم آنها را به مراجع عدلی وقضایی معرفی نمایند

ذ: اعضای شورا میتوانند در صورت پشنهاد یک سوم اعضا مسوولین اجرایی بنیاد را به شورا فرا بخوانند

ح: درصورتیکه یکی از اعضا شورا وفات یابد , استعفی دهد ویا عزل شود رئیس شورا در مشوره با شورا یک تن را ازجمله اعضای دایمی بنیاد کاندید و بعد از تایید شورا موصوف میتواند به مدت باقیمانده دوره شورا اجرای وظیفه نماید.

 1. رئیس اجرایی:

در راس تشکیلات اجرایی قرار داشته وعضوی از اعضای شورای تصمیم گیری نیز میباشد اما هیچگاه نمیتواند تا زمان تصدی این مقام؛ ریاست شورای تصمیم گیری را بعهده بگیرد. رئیس اجرایی امور یومیه را طبق این آیین نامه به پیش میبرد.

 1. خصوصیات :

الف: دارای تحصیلات عالی و تجربه کاری باشد

ب: قدرت تصمیم گیری و اداره را داشته باشد

ج: عدالت و تقوی را ملاک عمل خویش قرار دهد

د: برداشت دقیق از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد

ه: کمتر از سی و پنج (35) سال عمر نداشته و متاهل باشد

و: دارای تابعیت افغانستان باشد

ذ: انتقاد پذیر , متواضع و خوش برخورد باشد.

 1. صلاحیت های رئیس

الف: دعوت شورای موسسان ، جهت اخذ تصامیم مهم کاری و حالات اضطرار

ب: تعقیب و تطبیق فیصله های شورای تصمیم گیری

ج: تشریح موقف بنیاد و نماینده گی از آن در مجامع ملی و بین المللی

د: رياست جلسات هیئت موسسان، شوراي تصميم گيري و هيئت اجرائيه كه بطور عادي و يا فوق العاده داير ميگردند

ه: معرفی معاون، هیئت مدیره، هیئت مالی کمیته های مربوط و نماینده گان داخلی به شورای تصمیم گیری جهت تائید

و: قبول هدایا , اعانات , کمک های نقدی و جنسی از جانب اشخاص حقیقی و حکمی و موسسات داخلی از صلاحیت های ریس بیناد می باشد , اما در قبال تسلیمی آنها هیچ گونه تعهد و تکلیفی راخلاف اساسنامه نمیتواند به عهده بگیرد. ریس موظف است که مستقیما اجناس ,اقلام , هدایا و وجوه نقدی را به کمیته های مربوط تسلیم نماید

ذ: در صورتیکه رئیس تشخیص دهد که مسوولین اجرایی بنیاد نمیتوانند وظایف خود را به صورت درست پیش ببرند , طی یک پشنهاد رسمی با ارایه دلایل و تایید شورا میتواند آنها را از وظیفه بر طرف و شخص دیگری را بجایش نامزد کند

ح: سه ماه قبل از اختتام دوره انتصابی؛ ریس بنیاد و اعضای شورای موسسان مکلف اند تا مقدمات انتخابات را مهیا ساخته و پانزده روز قبل از ختم دوره کاری انتخابات را دایر نمایند

ط: دوره کاری رنیس سه سال است و میتواند برای دو دوره متوالی خود را کاندید نماید

ی: ریس بنیاد دارای یک معاون می باشد .

 1. درغیاب رئیس؛امور محوله طی مکتوب رسمی به معاون بنیاد( با قید مدت زمان) انتقال می یابد

 2. زمانیکه رئیس وفات میکند ویا عزل می شود ویا استعفی میدهد, معاون بنیاد صرف صلاحیت اجرایی یومیه را داشته صلاحیت تغییر, تبدیلی اعضا و مقرره های داخلی را الی زمان انتخابات ندارد.

 3. در صورت وفات و یا عزل همزمان رئیس اجرایی و معاونش , ریس شورا تصمیم گیری به مدت سه ماه بحیث ریس موقت اجرا وظیفه میکند

 4. در جریان سه ماه ریس موقت موظف است تا زمینه انتخابات را برای تعیین ریس برای یک دور بعدی آماده سازد . انتخابات پانزده روز قبل از ختم دوره کاری ریس موقت صورت می گیرد.

 5. شرایط عزل ریس بنیاد :

الف: خلاف مفاد اساسنامه عمل نماید

ب: متهم به فساد مالی و اخلاقی گردد

ج: از صلاحیت های خود سو استفاده کند

د: مرتکب جرم گردد

ه: اسناد و راز های رسمی بنیاد را افشا کند

و: عدم کفایت کاری .

 1. معاون بنیاد:

  الف: معاون بنیاد به پشنهاد رئیس و تایید شورا انتخاب میگردد

  ب: از جمله اعضای دایمی بنیاد بوده, دارای تحصیلات عالی , تجربه کافی و شهرت نیک باشد و کمتر از 25 سال عمر نداشته باشد

  ج: درصورت غیابت رئیس امور محوله به پیش می برد

  د: درصورت فوت , استعفی و یا عزل ریس الی انتخابات امور بیناد را به پیش می برد

  ه: الی انتخابات بعدی صلاحیت هیچ نوع تغییرات در لوایح و مقررات را ندارد.

 2. هيئت اجرائيه :

باصلاحيت ترين ارگان اجرائيوي نهاد بوده و متشكل از رؤساي كميته هاي نهاد ميباشد كه در هر هفته يكبار تشكيل جلسه داده و در برابر شوراي تصميم گيري و رئیس اجرایی مسوؤل ميباشد .

 1. هر کمیته حد اقل دارای سه عضو بوده که از جمله یکتن را به حیث مدیر و دو نفر به معاون و منشی به تصویب شورا ایفای وظیفه میکند..

 2. هیئت اجرائیه مسوولیت تنظیم تمام امور اجرایی و یومیه را به عهده داشته و در قبال آن مسوول میباشد.

 3. هیت اجرائیه یک رکن دایمی انجمن بوده و پرسونل آن معاش ماهوار بدست می آورند

 4. هيئت اجرائيه متشكل از کميته هاي ذيل ميباشد :

الف: كميته پالیسی و برنامه ریزی

ب: كميته امور تحقیقاتی

ج: كميته مالي؛ اداری و خدماتی

د: كميته امور دیده بانی رسانه ها و شبکه های اجتماعی

ه: كميته بانک اطلاعاتی

و: كميته امور ظرفیت سازی

ذ: كميته آرشیف و کتابخانه

ح: كميته همآهنگ کننده یی نهاد های دولتی و غیر دولتی

ط: کميته روابط و سکرتریت

ی: کمیته تفتیش و نظارت.

48- لايحه وظايف کميته ها بعد از تصويب شوری اجرائيه با صورت فيصله به رياست انسجام اطلاع داده ميشود.

49 - نماینده گی ولایتی:

حلقهْ ارتباط نهاد با نهاد ها و ارگانهای ذیربط بوده که متشكل از نمايندگان انتخابي ميباشد. هر نماینده گی حد اقل دارای سه عضو و تحت نظر ریس بنیاد اجرای وظیفه می نمایند . میباشد. داراي وظايف ذيل است:

الف: شناسايي و بررسي مشکلات ساحوي در همکاري و تفاهم با شورا هاي محل.

ب: ارايه طرح هاي عملي در جهت رفع مشکلات موجود.

ج: نماينده گي از نهاد در تمامي فعاليت هاي مردمي.

د: ارايه گزارش کاري به ریاست اجرائی.

 1. عواید و مصارف و سایر اجراات آنها بنا بر دساتیرریس بنیاد و تایید شورا قابل اجرا میباشد.

 2. این نهاد میتواند عضویت نهاد های تحقیقاتی خارجی را برای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی و نظارتی خویش بدست اورد.

فصل سوم

عضويت

 1. شرايط قبول عضويت :

پذيرش عضويت در نهاد انفرادي ، داوطلبانه و رضاكارانه بوده و تحت شرايط ذيل صورت ميگيرد :

الف: به قانون اساسي و تمام قوانين نافذه کشور احترام داشته باشد.

ب: مرتكب جرايم و جنايات ضد بشري که باعث محروم شدن از فعالیت های مدنی میشود؛ نبوده باشد .

ج: حد اقل تحصيلات متوسطه را برای امور خدماتی و لسانس را برای امور تحقیقاتی داشته باشد.

د: به اعلاميه حقوق بشر و کنوانسيون هاي قبول شده جهاني احترام داشته باشد .

ه: متعهد به اصول آزادي ، عدالت اجتماعي و ارزش هاي اسلامي و ملي باشد .

و: به مواد مخدر معتاد نباشد .

ذ: افغان باشد

 1. شرايط رد عضويت:

الف: عدم رعايت اهداف نهاد

ب: دامن زدن به تبعيض قومي و اختلافات مذهبي

ج: سو استفاده از نام نهاد براي پيشبرد اهداف شخصي

 1. حقوق و مکلفيت ها:

الف- حقوق اعضا

هر عضو نهاد حق دارد تا:

1 : به حيث انتخاب شونده و انتخاب كننده در تمام ساختار تشكيلاتي نهاد سهيم باشد .

2 : نظريات و پيشنهادات خويش را آزادانه ابراز و از چگونگي اجراْي آن از مسووليننهاد گذارش بخواهد .

3 : از امتيازات مادي و معنوي نهاد مستفيد ميگردد .

ب- مكلفيت هاي اعضا

هرعضونهاد مكلف است تا !

1: مفاد آئين نامه نهاد را رعايت نموده و در اجراي فيصله ها و تصاميم نهاد شركت و تلاش ورزد .

2 : از نهادپشتيبانينموده و براي توسعه و استحكام آن بكوشد .

3 : بصورت منظم حق العضويت بپردازد .

4: براي ارتقاي دانش مسلکي خويش و همکاران تلاش ورزد.

5: به يکي از لسانهاي خارجي آشنا شود.

 
فصل چهارم

امور مالی و منابع تمويل

 1. نهاد جهت تقويه بنيه مالی خويش از منابع ذيل استفاده ميکند:

الف: جمع آوری حق العضويتها

ب: جمع آوری اعانه های اعضا و شخصيت حکمی و حقيقی داخلی علاقه مند به نهاد.

ج: فروش نشريه (مجله جنگ و صلح)

د: انجام خدمات مشورتی توسط اعضای نهاد.

ه: پخش و نشر اعلانات تجاری

ذ: ارایه خدمات مشورتی و پژوهشی به طرف علاقه مند یا نیازمند

 1. کميته های مالی و اقتصادی و اداری و پلان موظف اند تا صورت جمع آوری منابع پولی را همراه با فصل و باب مصرف آن ماهوار به هئيت اجرائيه و از آن طريق به شورای تصميم گيری ارايه کند.

 2. کميته های متذکره مکلف ميباشند تا در مقابل هر عايد و مصرف، اسناد لازم از جمله بلها و تاريخ معامله و طرف معامله و امضا و هويت اعطا کننده را درج اسناد داشته باشند.

 3. هیئت مالی بنابر پیشنهاد رئیس شورا و به تایید شورا انتخاب میگردند.

 4. هیئت مالی مرکب از سه نفر بوده که یکتن ان بحیث مدیر به تایید شورا ایفای وظیفه میکند.

 5. ارایه طرح جمع آوری عواید و مصارف بنیاد.

 6. هیئت مالی هیچگونه صلاحیت اجرای پول را به صورت مستقل ندارد.

 7. سرمایه ابتدایی بنیاد مبلغ ( یک میلیون) افغانی میباشد.

 8. ارائه برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت در جهت تنظیم امور مالی و اقتصادی.

 9. استفاده از عواید که به منظور تحقق برنامه های نهاد به مصرف میرسد، از صلاحیت کلی رئیس زیر نظر شورای موسسان میباشد.

 10. حق العضويت ماهانه مبلغ (1000) افغاني ميباشد . ( پرداخت کمک اضافي اعضا داواطلبانه ميباشد)

فصل پنجم

مجالس و تصمیم گیری

 1. در غیاب رئیس نهاد؛ جلسه هیئت اجرایی تحت نظر معاون نهاد بنا بر پیشنهاد یک سوم اعضای و موافقت دوسوم آن دایر شده میتواند.

 2. در نشست سالانه علاوه بر ارزیابی فعالیتهای بنیاد مسایل مربوط به امور مالی و حسابی نیز مورد بحث قرار میگیرد که در همین نشست سالانه به رویت فعالیت های گذشته پلان های آینده نهاد بحث و تصامیم مقتضی اتخاذ میگردد.

 3. تصامیم و فیصله های با اکثریت ساده( آرای پنجاه جمع یک) صورت میگیرد به استثنا عزل ریس.

 4. هر گونه تعدیل و تغییر در این اساسنامه از طریق یک سوم اعضای شورای تصمیم گیری پشنهاد و با کسب دو سوم آرای اعضای شورا صورت می گیرد.

 5. در صورت هر گونه تغییر و یا تبدیل در اساسنامه بنیاد پانزده روز قبل کتباً به ریاست محترم انسجام وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان خبر داده میشود.

  فصل ششم

احكام متفرقه

دفتر مركزي نهاد در شهر كابل مي باشد .

 1. نهاد داراي مهر وآرم مخصوص ميباشد .

 2. نهاد به اساس اصول دموكراسي و قانون سازمان هاي اجتماعي افغانستان تشكيل گرديده است .

 3. در صورت فوت و يا استعفاي رئيس ، شوراي تصميم گيري عهده دار وظايف وي ميگردد تا درمدت يكماه ، مجمع عموميفوق العاده را جهت تعيين رئيس جديد دعوت نمايد .

 4. حد نصاب تدوير مجالس شوراي تصميم گيري و هيئت اجرائيه حضور اكثريت اعضا و در تدوير مجالس فوق العادهحضور دو ثلث اعضا ضروري ميباشد.

 5. در صورت انحلال نهاد، دارايي هاي منقول و غير منقول آن به يکي از نهاد هاي خيريه ديگر تعلق ميگيرد.

 6. در صورتي که افراد خاص شرايط ماده 53 فصل سوم را پوره نتوانند، به صواب ديد شوراي تصميم گيري عضويت نهاد را از دست میدهد.

 7. مشاورين رضا کار حق راي دهي و کانديد شدن را ندارند.

 8. نهاد برای نشر تحقیقات خویش مجله جنگ و صلح را بصورت ماهوار به نشر میرساند

 9. موارد ايكه درين آئين نامه پيش بيني نگرديده توسط طرزالعمل هاي جداگانه بعد از تصويب شوراي تصميم گيري و تائيد رياست انسجام مرعي الاجراست .

 10. لست اعضای موسسین، مسؤولين مالی و هئيت مديره نهاد در دوسيه اسناد نزد رياست انسجام موجود است.

 11. مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده توسط طرز العمل های جداگانه بعد از تصویب شورا و تائید ریاست محترم انسجام وزارت عدلیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرعی الاجرا است.

 12. این اساسنامه دارای شش فصل و( 83 )ماده و ( 109) جز ميباشد .

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی